Gozdnica 24-10-2019

 

Firma EFARM zakończyła postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.  Infomuję, że nastąpi rozpisanie ponownego postępowania ofertowego.

 

Gozdnica 04-10-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY, DOSTAWY, MONTAŻU I URUCHOMIENIA LINII PRODUKCYJNEJ DO PRZEROBU KORPUSÓW INDYCZYCH 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

A) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie linii produkcyjnej do przerobu korpusów indyczych. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład oferty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego typu urządzeń.

Całość wykonana z blachy kwasoodpornej według przedstawionego schematu zał nr 3 (schemat ma charakter wyłącznie poglądowy dopuszcza się jego modyfikowanie w celu optymalizacji oferty). Wszystkie transportery muszą posiadać nóżki regulacyjne 7cm oraz posiadać atest PZH do kontaktu z żywnością .

B) Wymagania dla przedmiotu zamówienia:

 1. System transportowy jedno dwu i trzy poziomowy,

 • Poziom 1 najniższy – Skrzynki z gotowym wyrobem – wykonanie taśma segmentowa typu FLAT TOP lub równoważna, z systemem unoszenia taśmy do mycia szerokość 60cm ,pojedynczy segment długości 60 cm

 • Poziom 2 środkowy – Korpus indyczy dostarczany dla pracowników – wykonanie taśma segmentowa typu FLAT TOP lub równoważna, z systemem unoszenia taśmy do mycia, szerokość 60 cm, pojedynczy segment długości 60 cm,

 • Poziom 3 najwyższy – Korpus indyczy odmięśniony – wykonanie taśma segmentowa typu FLAT TOP lub równoważna, z systemem unoszenia taśmy do mycia szerokość 60cm, pojedynczy segment długości 60 cm,

 1. System automatycznego mycia i suszenia poziomu 2 z możliwością rozbudowy na poziomie 3, na transporterach wznoszących i na przenośniku poprzecznym.

 2. Blacha ociekowa nad poziomem 1 uniemożliwiająca przedostanie się nieczystości z korpusa.

 3. Miejsce na zamontowanie wagi przejezdnej na transporterze - wymiary dostarczone po wyłonieniu dostawcy elementu.

 4. Miejsce na zamontowanie wykrywacza metali na transporterze - wymiary dostarczone po wyłonieniu dostawcy elementu.

 5. Automatyka sterowania w skład której wchodzi między innymi:

 • falowniki do zmian prędkości taśmy osobny dla każdej taśmy

 • zabezpieczenia

 • wyłączniki bezpieczeństwa i inne.

Opis elementów przedstawionych na schemacie:

- 0.1 – Kosz załadowczy surowca na poziom 2

- 0.2 - Przenośnik do doczyszczania z taśmą segmentową z tworzywa sztucznego

- 0.3 - Stół roboczy prostopadły do taśmy z miejscem na pojemniki E2 NIE JEST PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- 0.5 - Przenośnik odbierający korpusy z taśmą segmentową z tworzywa sztucznego

- 0.6 - Przenośniki wznoszące z taśmą segmentową z tworzywa sztucznego z zabierakami wysokości 5 cm co 50cm

 • 0.7 - Przenośnik poprzeczny z taśmą segmentową z tworzywa sztucznego wys. 250cm

- 1.1-1.13 Przenośnik do transportu pojemników E2 z taśma segmentową z tworzywa sztucznego wznoszący się na końcu do wysokości 85cm dla zapewnienia ergonomicznej pracy podczas paletyzowania pojemników.

 

Linia do doczyszczania musi spełniać powyższe parametry techniczne oraz normy i przepisy dla tego typu urządzeń. Przedmiotem oferty może być wyłącznie urządzenie fabrycznie nowe.

2. Miejsce i termin realizacji zadania/zamówienia

Miejscem realizacji zadania jest firma EFARM (adres w nagłówku). Termin realizacji zadania/zamówienia, tj. dostawy, określa się maksymalnie do 24.12.2019 r

3. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu ofertowym udział mogą brać podmioty:

a) posiadające uprawnienie, wiedzę i doświadczenie do wykonywania działalności lub do czynności objętych przedmiotem zamówienia. W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: - wykaz wykonanych dostaw odpowiadających swoim rodzajem( wykazywane dostawy powinny być zbieżne z przedmiotem zamówienia w podstawowym zakresie lub charakterze tj. jak określono w pkt 1.A) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie) zawierający przedmiot, daty wykonania i podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, gdy oferent wykaże się wykonaniem, co najmniej 3 ww. dostawami ( np. referencje) .

b) wobec których nie prowadzone jest postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;

c) zobowiążą się do realizacji zadania w terminie określonym w pkt. 2 niniejszego zapytania.

Pozytywna ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie poprzez odnotowanie faktu, iż podmiot składający ofertę złożył oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania.

4. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparci o następujące kryteria:

- cena oferty - 85 %

 • okres gwarancji – 10 %

 • czas usuwania awarii po zgłoszeniu – max. 5 %

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma największą ilość punktów przyznawanych w poszczególnych kryteriach zgodnie ze wzorem przedstawionym poniżej.

Opis sposobu przyznawania punktacji:

a) Ocena ofert dla kryterium "ceny oferty" będzie następowało wg wzoru:

cena netto oferty najtańszej (zł)

Liczba punktów za cenę oferty = --------------------------------------------------- x 100 pkt x 85%

cena netto oferty badanej (zł)

b) Ocena ofert dla kryterium "okres gwarancji" będzie następowała wg wzoru:

okres gwarancji badanej oferty

Liczba punktów za gwarancję = ------------------------------------------------------ x 100 pkt x 10%

najdłuższy okres gwarancji – 5 lat

Okres gwarancji powinien być podany w latach. Najdłuższy okres gwarancji to 5 lat. Oferty o okresie gwarancji dłuższym niż 5 lat, będą oceniane jako gwarancje 5 letnie. Minimalny okresu gwarancji 1 rok

c) Ocena ofert dla kryterium "czas usuwania awarii po zgłoszeniu " będzie następowała wg wzoru:

5 % - do 12 godzin

4 % - do 24 godzin

3 % - do 36 godzin

2 % - do 48 godzin

1 % - do 60 godzin

0 – powyżej 60 godzin

Maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać oferta, na którą składają się punkty uzyskane z oceny poszczególnych kryteriów wynosi 100 pkt tj.;

Suma punktów (max. 100 pkt) = Liczba punktów za cenę oferty (max. 85 pkt) + Liczba punktów za okres gwarancji (max. 10 pkt.) + czas usuwania awarii po zgłoszeniu ( max 5% czyli 5 pkt).

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że dwie oferty lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans - kryterium "cena oferty", kryterium „okres gwarancji” Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

 1. Informacje dodatkowe

- W przypadku ofert wystawionych w walucie obcej cena netto przeliczana będzie na polskie złote stosując do przeliczenia kurs sprzedaży danej waluty podany przez NBP z dnia wystawienia oferty.

- Wyliczane liczby zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku.

- W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska tą samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie oferent, który wskazał niższą cenę netto, a następnie ten, który wskazał dłuższy okres gwarancji (i dalej analogicznie: krótszy termin realizacji zamówienia). Jeśli jednocześnie dwóch lub więcej wykonawców złoży oferty o takiej samej cenie netto, zostaną oni wezwani do złożenia ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny.

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć:

- osobiście w siedzibie firmy ul. Iłowiańska 7, 68-130 Gozdnica - wysłać pocztą lub kurierem na adres firmy (adres w nagłówku), lub

- drogę elektroniczną na wskazany adres email:

w przypadku wersji elektronicznej, proszę o podanie imienia i nazwiska wystawcy zapytania ofertowego lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu, a w przypadku podmiotów, które nie są osobami fizycznymi – nazwy wystawcy;

Termin składania ofert upływa w dniu 15.10.2019 r. o godzinie 15.00. W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty lub kurierem, za termin złożenia oferty uznaje się termin dostarczenia przesyłki do siedziby Spółki.

Termin realizacji zamówienia 24.12.2019 r

7. Przesłanki odrzucenia oferty

Oferta podlegała będzie odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, lub

2) składający ofertę nie mogą być związane z firmą EFARM osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między firmą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy lub osobami wykonującymi w imieniu niej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 1. zostanie złożona w terminie niespełniającym warunków określonych w pkt. 6 niniejszego zapytania.

8.Nie ma możliwości składania ofert częściowych

9.Inwestor zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części wyposażenia linii nie większej niż 30% całości.

10. Informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty

W odpowiedzi na dane zapytanie ofertowe, każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie ma możliwości składania ofert częściowych bądź ofert wariantowych (alternatywnych). Złożona oferta powinna zawierać:

 • Dane identyfikujące oferenta: pełną nazwę, adres siedziby , NIP, ( sporządzone na papierze firmowym, zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową), podpis osoby uprawnionej ( w przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta)

 • Datę sporządzenia dokumentu

 • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zamówieniu, wraz z informację dotyczącą typu/modelu oferowanego przedmiotu zamówienia

 • Wartość oferty netto (rozumiana jako cena netto kompletnego przedmiotu dostawy), brutto oraz wartość podatku VAT. Cena powinna zawierać rozbicie na wartość głównych elementów wchodzących w skład całej linii,

 • warunki płatności,

 • okres gwarancji i czas reakcji serwisu.

 • czas realizacji zamówienia (w tygodniach, liczony od dnia złożenia zamówienia lub zawarcia umowy);

 • termin ważności oferty

 • podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta.

 • Oferta powinny być sporządzone w języku polskim.

• Niedopuszczalne jest aby cena netto oferty zawierała koszty opakowania, szkolenia, ubezpieczenia, cła, wyżywienia, zakwaterowania pracowników, koszty przejazdu, przelotów, dojazdów monterów oraz części zamienne.

• Przed upływem terminu składania ofert, oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę

11. Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

• Rozstrzygniecie postępowania ofertowego (tj. wybór oferenta) nastąpi po rozpatrzeniu ofert, w terminie do14 dni liczonych od daty stanowiącej termin składania ofert.

• Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej www.portalogloszen.arimr.gov.pl

• Firma EFARM zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert i bez podania przyczyny, oraz ewentualne rozpisanie ponownego postępowania ofertowego.

Obowiązek informacyjny RODO

• Osoby fizyczne, których dane osobowe zostaną ujawnione firmie EFARM Maciej Rosner w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania ofertowego czy też w zawiązku z zawarciem i wykonaniem umowy dostawy, prosimy o zapoznanie się z załączoną „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych Oferentów i Kontrahentów”.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego udziela :

Łukasz Brzezicki, Adres e-mail: lukasz.brzezicki@ekofarm.pl, Tel: 609046619

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

1. Zapytania linia produkcyjna do przerbu korpusów indyczych wraz z oświadczeniami.

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Oferentów i Kontrahentów.

3. Załącznik nr 3 plik w formacie DWG