Gozdnica 14-05-2020

 

Firma EFARM zakończyła postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 

Gozdnica dnia 15.04.2020

EFARM MACIEJ ROSNER

Ul. Iłowiańska 7

68-130 Gozdnica

Tel.: 698 193 125

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczące sprzedaży, dostawy, montażu i uruchomienia agregatu wody lodowej

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie agregatu wody lodowej o mocy chłodniczej około 150kW.

 

Wymagania dla przedmiotu zamówienia:

- medium glikol propylenowy 35%

- temperatura medium na wejściu -3*C

- temperatura medium na wyjściu -8*C

- przepływ czynnika min 50m3/h

- temperatura zewnętrzna 35*C C

- możliwość regulacji mocy agregatu 25%, 50%, 75% i 100/%

 

Agregat wody lodowej musi spełniać wszystkie powyższe parametry techniczne. Przedmiotem oferty może być tylko urządzenie fabrycznie nowe.

 

2. Miejsce i termin realizacji zadania/zamówienia

Miejscem realizacji zadania jest firma EFARM (adres w nagłówku). Termin realizacji zadania/zamówienia, tj. dostawy, określa się maksymalnie do 15.06.2020 r

 

3. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu ofertowym udział mogą brać podmioty:

a) posiadające uprawnienie do wykonywania działalności lub do czynności objętych przedmiotem zamówienia,

b) wobec których nie prowadzone jest postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;

 c) zobowiążą się do realizacji zadania w terminie określonym w pkt. 2 niniejszego zapytania.

Pozytywna ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie poprzez odnotowanie faktu, iż podmiot składający ofertę złożył oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

 

 4. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparci o następujące kryteria:

- cena oferty - 80 %

- okres gwarancji  – 20 %

 

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma największą ilość punktów przyznawanych w poszczególnych kryteriach zgodnie ze wzorem przedstawionym poniżej.

 

Opis sposobu przyznawania punktacji:

 

a) Ocena ofert dla kryterium "ceny oferty" będzie następowało wg wzoru:

cena brutto oferty najtańszej (zł)

Liczba punktów za cenę oferty = --------------------------------------------------- x 100 pkt x 80%

cena brutto oferty badanej (zł)

 

b) Ocena ofert dla kryterium "okres gwarancji" będzie następowała wg wzoru:

okres gwarancji badanej oferty

Liczba punktów za gwarancję = ------------------------------------------------------ x 100 pkt x 20%

najdłuższy okres gwarancji ze złożonych ofert

 

Okres gwarancji powinien być podany w miesiącach. Najdłuższy okres gwarancji to 24 miesięcy. Oferty o okresie gwarancji dłuższym niż 24 miesięcy, będą oceniane jako gwarancje 24 miesięczne. Minimalnego okresu gwarancji nie określono.

 

 

Maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać oferta, na którą składają się punkty uzyskane z oceny poszczególnych kryteriów wynosi 100 pkt tj.;

Suma punktów (max. 100 pkt) = Liczba punktów za cenę oferty (max. 80 pkt) + Liczba punktów za okres gwarancji (max. 20 pkt.)

 

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że dwie oferty lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans - kryterium "cena oferty", kryterium „okres gwarancji” Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

 

5. Informacje dodatkowe

- W przypadku ofert wystawionych w walucie obcej cena netto przeliczana będzie na polskie złote stosując do przeliczenia kurs sprzedaży danej waluty podany przez NBP z dnia wystawienia oferty.

-  Wyliczane liczby zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku.

 - W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska tą samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie oferent, który wskazał niższą cenę netto, a następnie ten, który wskazał dłuższy okres gwarancji (i dalej analogicznie: krótszy termin realizacji zamówienia). Jeśli jednocześnie dwóch lub więcej wykonawców złoży oferty o takiej samej cenie netto, zostaną oni wezwani do złożenia ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny.

 

 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć:

- osobiście w siedzibie firmy ul. Iłowiańska 7, 68-130 Gozdnica - wysłać pocztą lub kurierem na adres firmy (adres w nagłówku), lub

- drogę elektroniczną na wskazany adres email:  lukasz.brzezicki@ekofarm.pl

 

w przypadku wersji elektronicznej, proszę o podanie imienia i nazwiska wystawcy zapytania ofertowego lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu, a w przypadku podmiotów, które nie są osobami fizycznymi – nazwy wystawcy;

 

Termin składania ofert upływa w dniu 29.04.2020 r. o godzinie 15.00. W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty lub kurierem, za termin złożenia oferty uznaje się termin dostarczenia przesyłki do siedziby Spółki.

Termin realizacji zamówienia 15.06.2020 r

 

7. Przesłanki odrzucenia oferty

Oferta podlegała będzie odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie  odpowiada treści zapytania ofertowego, lub

2) składający ofertę nie mogą być związane z firmą EFARM osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między firmą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy lub osobami wykonującymi w imieniu niej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

3) zostanie złożona w terminie niespełniającym warunków określonych w pkt. 6 niniejszego zapytania.

 

8. Nie ma możliwości składania ofert częściowych

 

9. Informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty

 

 W odpowiedzi na dane zapytanie ofertowe, każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie ma możliwości składania ofert częściowych bądź ofert wariantowych (alternatywnych).  Złożona oferta powinna zawierać:

  • Dane identyfikujące oferenta: pełną nazwę, adres siedziby , NIP, ( sporządzone na papierze firmowym, zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową), podpis osoby uprawnionej ( w przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta)
  •  Datę sporządzenia dokumentu
  • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zamówieniu, wraz z informację dotyczącą typu/modelu oferowanego przedmiotu zamówienia
  • Wartość oferty  netto (rozumiana jako cena netto kompletnego przedmiotu dostawy), brutto oraz wartość podatku VAT.
  • warunki płatności,
  • okres gwarancji i czas reakcji serwisu.
  • czas realizacji zamówienia (w tygodniach, liczony od dnia złożenia zamówienia lub zawarcia umowy);
  • termin ważności oferty
  • podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta.
  • Oferta powinny być sporządzone w języku polskim.

 

• Niedopuszczalne jest aby cena netto oferty zawierała koszty opakowania, szkolenia, ubezpieczenia, cła, wyżywienia, zakwaterowania pracowników, koszty przejazdu, przelotów, dojazdów monterów oraz części zamienne.

• Przed upływem terminu składania ofert, oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę

 

10. Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

• Rozstrzygniecie postępowania ofertowego (tj. wybór oferenta) nastąpi po rozpatrzeniu ofert, w terminie do14 dni liczonych od daty stanowiącej termin składania ofert.

 • Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej www.portalogloszen.arimr.gov.pl

• Firma EFARM zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert i bez podania przyczyny, oraz ewentualne rozpisanie ponownego postępowania ofertowego.

 

Obowiązek informacyjny RODO

• Osoby fizyczne, których dane osobowe zostaną ujawnione firmie EFARM Maciej Rosner w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania ofertowego czy też w zawiązku z zawarciem i wykonaniem umowy dostawy, prosimy o zapoznanie się z załączoną „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych Oferentów i Kontrahentów”.

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego udziela :

Łukasz Brzezicki

Adres e-mail: lukasz.brzezicki@ekofarm.pl

Tel. 609 046 619