Gozdnica 28-10-2019

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZAKONCZONE WYBOREM WYKONAWCY     

W związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym  na udzielenie zamówienia na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie regałów przejezdnych do mroźni składowej prowadzonym zgodnie z zasadami konkurencyjność,   jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę:
 LOGIS  
ul. Towarowa 18
62-052 Komorniki
NIP 778-11-98-347
Łączna suma przyznanych punktów : 92,48,
 cena netto oferty ww. Wykonawcy dotycząca realizacji zamówienia: 60 600,00 € / 262 422,24  zł netto ( zgodnie z tabelą  nr 194/A/NBP/2019 Z DNIA 07-10-2019)


Nazwy i adresy dostawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w zapytaniu ofertowym:
1. LOGIS zdobyło 92,48 pkt
2. BKM Serwis Sp z o.o. zdobyło 60 pkt
3. MECALUX 63,59 pkt
4. Jungheinrich sp z o.o.  90,33 pkt
5. PROMAG nie rozpatrzono oferty ponieważ wpłyneła po terminie. Koniec terminu składania ofert upłynął 14-10-2019 r


Oferta firmy  LOGIS  jest prawidłowa pod kątem formalnym i najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu ofertowym. Dostawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu.

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

  Gozdnica dnia 04.10.2019

 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY, DOSTAWY, MONTAŻU I URUCHOMIENIA SYSTEMU REGAŁÓW PRZEJEZDZNYCH DO MROŹNI SKŁADOWEJ

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie systemu regałów przejezdnych do mroźni składowej minimalna ilość miejsc paletowych 430

 2. Wymagania dla przedmiotu zamówienia: regały przesuwne (mobilne) i stacjonarne

Regały paletowe na wózkach jezdnych i regały stacjonarne zgodnie z wymaganiami:

 • Regały paletowe muszą spełniać wymagania norm europejskich opracowany przez komitet FEM –CEN TC344 w zakresie systemów magazynowania: PN-EN15512, PN-EN15620, PN-EN15629, PN-EN16535, PN-EN15878, PN-EN15095, PN-EN349,

 • Atest higieniczny wystawiony przez Państwowy Zakład Higieny,

 • Wyświetlacz graficzny z panelem dotykowym na szafie sterowniczej,

 • Przemienniki częstotliwości do płynnego sterowania ruchem regałów,

 • Możliwość sterowania przesuwu regałów drogą radiową z wózka widłowego,

 • Musi posiadać system zabezpieczeń dla ochrony personelu i wózków,

 • Możliwość pracy w temperaturach do – 25 ˚C,

 • konstrukcja regałów ocynkowana,

 • wózki jezdne ocynkowane z napędem elektrycznym,

 • systemy zabezpieczeń fotokomórek,

 • system nocnego rozjazdu regałów,

 • system awaryjnego/ręcznego zatrzymania przesuwu regałów,

 • system awaryjnego/ręcznego ruszania,

 • wymiary pomieszczenia mrożni według załączników nr 3 i nr 4,

 • palety euro o wymiarach i proporcjach podanych w załączniku nr 5,

Regały przesuwne muszą spełniać powyższe parametry techniczne. Przedmiotem oferty może być wyłącznie urządzenie fabrycznie nowe.

2. Miejsce i termin realizacji zadania/zamówienia

Miejscem realizacji zadania jest firma EFARM (adres w nagłówku). Termin realizacji zadania/zamówienia, tj. dostawy, określa się maksymalnie do 24.12.2019 r

3. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu ofertowym udział mogą brać podmioty:

a) posiadające uprawnienie, wiedzę i doświadczenie do wykonywania działalności lub do czynności objętych przedmiotem zamówienia. W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: - wykaz wykonanych dostaw odpowiadających swoim rodzajem( wykazywane dostawy powinny być zbieżne z przedmiotem zamówienia w podstawowym zakresie lub charakterze tj. jak określono w pkt 1.A) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie) zawierający przedmiot, daty wykonania i podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, gdy oferent wykaże się wykonaniem, co najmniej 3 ww. dostawami.

b) wobec których nie prowadzone jest postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;

c) zobowiążą się do realizacji zadania w terminie określonym w pkt. 2 niniejszego zapytania.

Pozytywna ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie poprzez odnotowanie faktu, iż podmiot składający ofertę złożył oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania.

 

4. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparci o następujące kryteria:

- cena netto oferty - 60 %

- długość okresu gwarancji jakości (gwarancji) na elementy automatyki wraz z szafą sterowniczą, szyny, wózki jezdne - 10 %. Maksymalna ilość punktów w kryterium wynosi 10.

Okres gwarancji powinien być podany w latach. Najdłuższy okres gwarancji to 5 lat. Oferta w okresie dłuższym niż 5 lat będzie oceniana jako gwarancja 5 letnia. Minimalny okres gwarancji 1 rok

- długość okresu gwarancji jakości ( gwarancji) na elementy regałów 10%. Maksymalna ilość punktów w kryterium wynosi 10.

Okres gwarancji powinien być podany w latach. Najdłuższy okres gwarancji to 10 lat. Oferta w okresie dłuższym niż 10 lat będą oceniane jako gwarancje 10 letnie. Minimalny okres gwarancji 1 rok.

- za dodatkowe miejsca paletowe można zdobyć max 20 punktów

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma największą ilość punktów przyznawanych w poszczególnych kryteriach zgodnie ze wzorem przedstawionym poniżej.

Opis sposobu przyznawania punktacji:

a) Ocena ofert dla kryterium "ceny oferty" będzie następowało wg wzoru:

cena netto oferty najtańszej (zł)

Liczba punktów za cenę oferty = --------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%

cena netto oferty badanej (zł)

b) Ocena ofert dla kryterium "okres gwarancji" będzie następowała wg wzoru:

okres gwarancji badanej oferty

Liczba punktów za gwarancję = ------------------------------------------------------ x 100 pkt x 10%

najdłuższy okres gwarancji 5/10 lat

 1. Ocena ofert dla kryterium "dodatkowe miejsce paletowe " będzie następowała

 

1 pkt – za dodatkowe 2 miejsca paletowe

Maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać oferta, na którą składają się punkty uzyskane z oceny poszczególnych kryteriów wynosi 100 pkt tj.;

Suma punktów (max. 100 pkt) = Liczba punktów za cenę oferty (max. 60 pkt) + Liczba punktów za okres gwarancji (max. 20 pkt.), liczba punktów za dodatkowe miejsca paletowe max. 20 punktów

1 pkt – 2 miejsca paletowe

 

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że dwie oferty lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans - kryterium "cena oferty", kryterium „okres gwarancji”, kryterium „ dodatkowych miejsc paletowych” . Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

 

5. Informacje dodatkowe

- W przypadku ofert wystawionych w walucie obcej cena netto przeliczana będzie na polskie złote stosując do przeliczenia kurs sprzedaży danej waluty podany przez NBP z dnia wystawienia oferty.

- Wyliczane liczby zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku.

- W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska tą samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie oferent, który wskazał niższą cenę netto, a następnie ten, który wskazał dłuższy okres gwarancji (i dalej analogicznie: krótszy termin realizacji zamówienia). Jeśli jednocześnie dwóch lub więcej wykonawców złoży oferty o takiej samej cenie netto, zostaną oni wezwani do złożenia ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny.

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć:

- osobiście w siedzibie firmy ul. Iłowiańska 7, 68-130 Gozdnica - wysłać pocztą lub kurierem na adres firmy (adres w nagłówku), lub

- drogę elektroniczną na wskazany adres email: lukasz.brzezicki@ekofarm.pl

w przypadku wersji elektronicznej, proszę o podanie imienia i nazwiska wystawcy zapytania ofertowego lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu, a w przypadku podmiotów, które nie są osobami fizycznymi – nazwy wystawcy;

Termin składania ofert upływa w dniu 14.10.2019 r. o godzinie 15.00. W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty lub kurierem, za termin złożenia oferty uznaje się termin dostarczenia przesyłki do siedziby Spółki.

Termin realizacji zamówienia do 24.12.2019 r

7. Przesłanki odrzucenia oferty

Oferta podlegała będzie odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, lub

2) składający ofertę nie mogą być związane z firmą EFARM osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między firmą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy lub osobami wykonującymi w imieniu niej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

3) zostanie złożona w terminie niespełniającym warunków określonych w pkt. 6 niniejszego zapytania.

 1. Nie ma możliwości składania ofert częściowych

 2. Informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty

W odpowiedzi na dane zapytanie ofertowe, każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie ma możliwości składania ofert częściowych bądź ofert wariantowych (alternatywnych). Złożona oferta powinna zawierać:

 • Dane identyfikujące oferenta: pełną nazwę, adres siedziby , NIP, ( sporządzone na papierze firmowym, zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową), podpis osoby uprawnionej ( w przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta)

 • Datę sporządzenia dokumentu

 • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zamówieniu, wraz z informację dotyczącą typu/modelu oferowanego przedmiotu zamówienia

 • Wartość oferty netto (rozumiana jako cena netto kompletnego przedmiotu dostawy), brutto oraz wartość podatku VAT.

 • warunki płatności,

 • okres gwarancji i czas reakcji serwisu.

 • czas realizacji zamówienia (w tygodniach, liczony od dnia złożenia zamówienia lub zawarcia umowy);

 • termin ważności oferty

 • podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta.

 • Oferta powinny być sporządzone w języku polskim.

 

• Niedopuszczalne jest aby cena netto oferty zawierała koszty opakowania, szkolenia, ubezpieczenia, cła, wyżywienia, zakwaterowania pracowników, koszty przejazdu, przelotów, dojazdów monterów oraz części zamienne.

• Przed upływem terminu składania ofert, oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę

10. Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

• Rozstrzygniecie postępowania ofertowego (tj. wybór oferenta) nastąpi po rozpatrzeniu ofert, w terminie do14 dni liczonych od daty stanowiącej termin składania ofert.

• Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej www.portalogloszen.arimr.gov.pl

• Firma EFARM zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert i bez podania przyczyny, oraz ewentualne rozpisanie ponownego postępowania ofertowego.

Obowiązek informacyjny RODO

• Osoby fizyczne, których dane osobowe zostaną ujawnione firmie EFARM Maciej Rosner w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania ofertowego czy też w zawiązku z zawarciem i wykonaniem umowy dostawy, prosimy o zapoznanie się z załączoną „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych Oferentów i Kontrahentów”.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego udziela :

Łukasz Brzezicki tel. 609046619 Kierownik ds. technicznych e-mail: lukasz.brzezicki@ekofarm.pl

Załączniki do oferty:

1. Zapytnie ofertowe wraz z załącznikami w fromie pdf

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Oferentów i kontrahentów

3. Załącznik nr 3 ( wymiary mroźni)

4. Załącznik nr 4 ( wymiary mroźni)

5. Załącznik nr 5 ( wymiary palet)