Gozdnica 08-11-2019

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZAKOŃCZONE WYBOREM WYKONAWCY

W związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym na udzielenie zamówienia na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie KOMPLETNEGO PUNKTU MYCIA Z BĘBNEM prowadzonym zgodnie z zasadami konkurencyjność, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę:
RADEX ZBIGNIEW I TOMASZ NAGAY SP.J.
Łączna suma przyznanych punktów : 98 PKT


Oferta firmy RADEX ZBIGNIEW I TOMASZ NAGAY SP.J. jest prawidłowa pod kątem formalnym i najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu ofertowym. Dostawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu.

 

Gozdnica 22-10-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące sprzedaży, dostawy i uruchomienia kompletnego punktu mycia z bębnem

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

A) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa i uruchomienia elementów układu centralnego mycia. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład oferty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego typu urządzeń.

 

B) Wymagania technologiczne w zakresie mocy instalacji i ilości.

 • Jednostka pompowa z falownikiem, na 7-8 stanowisk, ciśnieniu od 15 do 25 bar i wydajności minimalnej 200l/minutę. Jednostka powinna posiadać automatykę i sterowanie zabezpieczające, a w szczególności czujnik przepływu, czujnik niskiego ciśnienia zasilającego, czujnik niskiego ciśnienia wody na wyjściu, zawór zwrotny.

 • 4 stacjonarne punkty mycia z bębnem samozwijającym długość węża min 25mb. Wąż wyposażony w zawór i szybko złącze do montażu lanc. Zestaw 3 lanc (nanoszenie piany, płukanie i dezynfekcja) wraz z wieszakiem na lance. Punkt mycia musi być wyposażony we wszystkie potrzebne podzespoły oraz zawory. Możliwość podłączenia 1 detergent wraz z wieszakiem na kanister 25kg. Możliwość regulowania środków chemicznych w zakresie 0,5%-10%. Praca z układem sprężonego powietrza w zakresie od 4 do 8bar zapotrzebowanie powietrza od 150-250 litrów na minutę.

 • Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy.

 • Urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim

2. Miejsce i termin realizacji zadania/zamówienia

Miejscem realizacji zadania jest firma EFARM (adres w nagłówku). Termin realizacji zadania/zamówienia, tj. dostawy, określa się maksymalnie do 24.12.2019 r

 

3. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu ofertowym udział mogą brać podmioty:

a) posiadające uprawnienie, wiedzę i doświadczenie do wykonywania działalności lub do czynności objętych przedmiotem zamówienia. W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: - wykaz wykonanych dostaw odpowiadających swoim rodzajem( wykazywane dostawy powinny być zbieżne z przedmiotem zamówienia w podstawowym zakresie lub charakterze tj. jak określono w pkt 1.A) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie) zawierający przedmiot, daty wykonania i podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, gdy oferent wykaże się wykonaniem, co najmniej 3 ww. dostawami ( np. referencje) .

b) wobec których nie prowadzone jest postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;

 1. zobowiążą się do realizacji zadania w terminie określonym w pkt. 2 niniejszego zapytania.

 

Pozytywna ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie poprzez odnotowanie faktu, iż podmiot składający ofertę złożył oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania.

4. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparci o następujące kryteria:

- cena oferty - 85 %

 • okres gwarancji – 10 %

 • czas usuwania awarii po zgłoszeniu – max. 5 %

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma największą ilość punktów przyznawanych w poszczególnych kryteriach zgodnie ze wzorem przedstawionym poniżej.

Opis sposobu przyznawania punktacji:

a) Ocena ofert dla kryterium "ceny oferty" będzie następowało wg wzoru:

cena netto oferty najtańszej (zł)

Liczba punktów za cenę oferty = --------------------------------------------------- x 100 pkt x 85%

cena netto oferty badanej (zł)

 

b) Ocena ofert dla kryterium "okres gwarancji" będzie następowała wg wzoru:

okres gwarancji badanej oferty

Liczba punktów za gwarancję = ------------------------------------------------------ x 100 pkt x 10%

najdłuższy okres gwarancji – 5 lat

Okres gwarancji powinien być podany w latach. Najdłuższy okres gwarancji to 5 lat. Oferty o okresie gwarancji dłuższym niż 5 lat, będą oceniane jako gwarancje 5 letnie. Minimalny okresu gwarancji 1 rok

c) Ocena ofert dla kryterium "czas usuwania awarii po zgłoszeniu " będzie następowała wg wzoru:

5 % - do 24 godzin

4 % - do 36 godzin

3 % - do 48 godzin

2 % - do 60 godzin

1 % - do 72 godzin

0 – powyżej 72 godzin

Maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać oferta, na którą składają się punkty uzyskane z oceny poszczególnych kryteriów wynosi 100 pkt tj.;

Suma punktów (max. 100 pkt) = Liczba punktów za cenę oferty (max. 85 pkt) + Liczba punktów za okres gwarancji (max. 10 pkt.) + czas usuwania awarii po zgłoszeniu ( max 5% czyli 5 pkt).

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że dwie oferty lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans - kryterium "cena oferty", kryterium „okres gwarancji” Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

 

 1. Informacje dodatkowe

- W przypadku ofert wystawionych w walucie obcej cena netto przeliczana będzie na polskie złote stosując do przeliczenia kurs sprzedaży danej waluty podany przez NBP z dnia wystawienia oferty.

- Wyliczane liczby zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku.

- W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska tą samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie oferent, który wskazał niższą cenę netto, a następnie ten, który wskazał dłuższy okres gwarancji (i dalej analogicznie: krótszy termin realizacji zamówienia). Jeśli jednocześnie dwóch lub więcej wykonawców złoży oferty o takiej samej cenie netto, zostaną oni wezwani do złożenia ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny.

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć:

- osobiście w siedzibie firmy ul. Iłowiańska 7, 68-130 Gozdnica - wysłać pocztą lub kurierem na adres firmy (adres w nagłówku), lub

- drogę elektroniczną na wskazany adres email: lukasz.brzezicki@ekofarm.pl

w przypadku wersji elektronicznej, proszę o podanie imienia i nazwiska wystawcy zapytania ofertowego lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu, a w przypadku podmiotów, które nie są osobami fizycznymi – nazwy wystawcy;

 

Termin składania ofert upływa w dniu 30.10.2019 r. o godzinie 15.00. W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty lub kurierem, za termin złożenia oferty uznaje się termin dostarczenia przesyłki do siedziby Spółki.

Termin realizacji zamówienia 24.12.2019 r

7. Przesłanki odrzucenia oferty

Oferta podlegała będzie odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, lub

2) składający ofertę nie mogą być związane z firmą EFARM osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między firmą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy lub osobami wykonującymi w imieniu niej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 1. zostanie złożona w terminie niespełniającym warunków określonych w pkt. 6 niniejszego zapytania.

8.Nie ma możliwości składania ofert częściowych

9.Inwestor zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części wyposażenia linii nie większej niż 30% całości.

10. Informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty

W odpowiedzi na dane zapytanie ofertowe, każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie ma możliwości składania ofert częściowych bądź ofert wariantowych (alternatywnych). Złożona oferta powinna zawierać:

 • Dane identyfikujące oferenta: pełną nazwę, adres siedziby , NIP, ( sporządzone na papierze firmowym, zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową), podpis osoby uprawnionej ( w przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta)

 • Datę sporządzenia dokumentu

 • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zamówieniu, wraz z informację dotyczącą typu/modelu oferowanego przedmiotu zamówienia

 • Wartość oferty netto (rozumiana jako cena netto kompletnego przedmiotu dostawy), brutto oraz wartość podatku VAT. Cena powinna zawierać rozbicie na wartość głównych elementów wchodzących w skład całej linii,

 • warunki płatności,

 • okres gwarancji i czas reakcji serwisu.

 • czas realizacji zamówienia (w tygodniach, liczony od dnia złożenia zamówienia lub zawarcia umowy);

 • termin ważności oferty

 • podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta.

 • Oferta powinny być sporządzone w języku polskim.

 

• Niedopuszczalne jest aby cena netto oferty zawierała koszty opakowania, szkolenia, ubezpieczenia, cła, wyżywienia, zakwaterowania pracowników, koszty przejazdu, przelotów, dojazdów monterów oraz części zamienne.

• Przed upływem terminu składania ofert, oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę

 

11. Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

• Rozstrzygniecie postępowania ofertowego (tj. wybór oferenta) nastąpi po rozpatrzeniu ofert, w terminie do14 dni liczonych od daty stanowiącej termin składania ofert.

• Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej www.portalogloszen.arimr.gov.pl

• Firma EFARM zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert i bez podania przyczyny, oraz ewentualne rozpisanie ponownego postępowania ofertowego.

 

Obowiązek informacyjny RODO

• Osoby fizyczne, których dane osobowe zostaną ujawnione firmie EFARM Maciej Rosner w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania ofertowego czy też w zawiązku z zawarciem i wykonaniem umowy dostawy, prosimy o zapoznanie się z załączoną „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych Oferentów i Kontrahentów”.

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego udziela :

Łukasz Brzezicki

Adres e-mail: lukasz.brzezicki@ekofarm.pl

Tel: 609046619