Gozdnica dnia 20.12.2019

W związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym na udzielenie zamówienia na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego, czytnika oraz drukarki etykiet prowadzonym zgodnie z zasadami konkurencyjność, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę:


YAKUDO PLUS SP. Z O.O.
UL. NAD JEZIOREM 85, 43-100 TYCHY
NIP 634-21-49-814
Łączna suma przyznanych punktów : 100 PKT

Nazwy i adresy dostawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w zapytaniu ofertowym:
1. COMP S.A. ODDZIAŁ NOWY SĄCZ, NOVITUS CENTRUM TECHNOLOGII SPRZEDAŻY ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz
NIP 522-00-01-694
Łączna suma przyznanych punktów : 91,43 PKT

Oferta firmy YAKUDO PLUS SP. Z O.O. jest prawidłowa pod kątem formalnym i najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu ofertowym. Dostawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu.

 

Gozdnica dnia 11.12.2019

EFARM MACIEJ ROSNER

ul. Iłowiańska 7

68-130 Gozdnica

Tel.: 609-046-619

 

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy sprzedaży, dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu komputerowego, czytników i drukarek etykiet

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego, czytników i drukarek etykiet. Przedmiot oferty musi być fabrycznie nowy. Wymagania dla przedmiotu zamówienia:

SPRZĘT KOMPUTEROWY wymagane parametry lub równoważne:

* Drukarka etykiet
- konstrukcja stanowiska typu "RACK"
- szafka hermetyczna drukarki etykiet
- drukarka etykiet z głowicą min. 100mm
- drukarka wyposażona w kartę sieciową LAN
- drukarka wyposażona w wewnętrzny zwijacz podkładu

* Panel PC stanowiska w obudowie ze stali nierdzewnej wymagane parametry lub równoważne
- ekran dotykowy min. 15 cali,
- dysk SSD min. 60GB
- komunikacja WIFI w standardzie,
- pamięć RAM min. 8GB
- zakres temperatury pracy od -10 do +50 stopni.

*Terminal mobilny wymagane parametry lub równoważne:
- czytnik kodów typu imeger (kody1D oraz 2D) o wydłużonym zasięgu
- system android w wersji min.8,
- ekran min. 4 cale
- klawiatura mechaniczna
- uchwyt typu "gun"
- komunikacja WIFI
- pamięć RAM min. 4GB
- temperatura pracy od -20 do +50 stopni

- IP - 65
- stacja dokująca

 •  

2. Miejsce i termin realizacji zadania / zamówienia

Miejscem realizacji zadania jest firma EFARM (adres w nagłówku). Termin realizacji zadania/zamówienia, tj. dostawy, określa się maksymalnie do 15.02.2020 r.

 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu ofertowym udział mogą brać podmioty:

 

a) posiadające uprawnienie, wiedzę i doświadczenie do wykonywania działalności lub do czynności objętych przedmiotem zamówienia.

W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

 • wykaz wykonanych dostaw odpowiadających swoim rodzajem ( wykazywane dostawy powinny być zbieżne z przedmiotem zamówienia w podstawowym zakresie lub charakterze tj. jak określono w pkt 1.A) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie) zawierający ;

  * przedmiot,

  * daty wykonania

  * podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

  Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, gdy oferent wykaże się wykonaniem, co najmniej 3 ww. dostawami ( np. referencje) .

b) wobec których nie prowadzone jest postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;

c) zobowiążą się do realizacji zadania w terminie określonym w pkt. 2 niniejszego zapytania.

Pozytywna ocena spełniania warunków w pkt. b i c dokonywana będzie poprzez odnotowanie faktu, iż podmiot składający ofertę złożył oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania.

 

4. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparci o następujące kryteria:

- cena oferty - 90 %

- okres gwarancji – 10 %

 

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma największą ilość punktów przyznawanych w poszczególnych kryteriach zgodnie ze wzorem przedstawionym poniżej.

 

Opis sposobu przyznawania punktacji:

 

a) Ocena ofert dla kryterium "ceny oferty" będzie następowało wg wzoru:

cena brutto oferty najtańszej (zł)

Liczba punktów za cenę oferty = --------------------------------------------------- x 100 pkt x 90%

cena brutto oferty badanej (zł)

 

b) Ocena ofert dla kryterium "okres gwarancji" będzie następowała wg wzoru:

okres gwarancji badanej oferty

Liczba punktów za gwarancję = ------------------------------------------------------ x 100 pkt x 10%

najdłuższy okres gwarancji ze złożonych ofert

 

Okres gwarancji powinien być podany w miesiącach. Najdłuższy okres gwarancji to 24 miesięcy. Oferty o okresie gwarancji dłuższym niż 24 miesięcy, będą oceniane jako gwarancje 24 miesięczne. Minimalnego okresu gwarancji nie określono.

 

 

Maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać oferta, na którą składają się punkty uzyskane z oceny poszczególnych kryteriów wynosi 100 pkt tj.;

Suma punktów (max. 100 pkt) = Liczba punktów za cenę oferty (max. 90 pkt) + Liczba punktów za okres gwarancji (max. 10 pkt.)

 

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że dwie oferty lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans - kryterium "cena oferty", kryterium „okres gwarancji” Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

 

5. Informacje dodatkowe

- W przypadku ofert wystawionych w walucie obcej cena netto przeliczana będzie na polskie złote stosując do przeliczenia kurs sprzedaży danej waluty podany przez NBP z dnia wystawienia oferty ( tabela C ) .

- Wyliczane liczby zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku.

- W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska tą samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie oferent, który wskazał niższą cenę netto, a następnie ten, który wskazał dłuższy okres gwarancji (i dalej analogicznie: krótszy termin realizacji zamówienia). Jeśli jednocześnie dwóch lub więcej wykonawców złoży oferty o takiej samej cenie netto, zostaną oni wezwani do złożenia ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny.

 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć:

- osobiście w siedzibie firmy ul. Iłowiańska 7, 68-130 Gozdnica - wysłać pocztą lub kurierem na adres firmy (adres w nagłówku), lub

- drogę elektroniczną na wskazany adres e mail: lukasz.brzezicki@ekofarm.pl

w przypadku wersji elektronicznej, proszę o podanie imienia i nazwiska wystawcy zapytania ofertowego lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu, a w przypadku podmiotów, które nie są osobami fizycznymi – nazwy wystawcy;

 

Termin składania ofert upływa w dniu 19.12.2019 r. o godzinie 15.00. W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty lub kurierem, za termin złożenia oferty uznaje się termin dostarczenia przesyłki do siedziby Spółki.

 

Termin realizacji zamówienia 15.02.2020 r

 

7. Przesłanki odrzucenia oferty

Oferta podlegała będzie odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, lub

2) składający ofertę nie mogą być związane z firmą EFARM osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między firmą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy lub osobami wykonującymi w imieniu niej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

3) zostanie złożona w terminie niespełniającym warunków określonych w pkt. 6 niniejszego zapytania.

 

8. Nie ma możliwości składania ofert częściowych

 

9. Informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty

W odpowiedzi na dane zapytanie ofertowe, każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie ma możliwości składania ofert częściowych bądź ofert wariantowych (alternatywnych). Złożona oferta powinna zawierać:

 • Dane identyfikujące oferenta: pełną nazwę, adres siedziby , NIP, ( sporządzone na papierze firmowym, zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową), podpis osoby uprawnionej ( w przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta)

 • Datę sporządzenia dokumentu

 • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zamówieniu, wraz z informację dotyczącą typu/modelu oferowanego przedmiotu zamówienia

 • Wartość oferty netto (rozumiana jako cena netto kompletnego przedmiotu dostawy), brutto oraz wartość podatku VAT.

 • warunki płatności,

 • okres gwarancji i czas reakcji serwisu.

 • czas realizacji zamówienia (w tygodniach, liczony od dnia złożenia zamówienia lub zawarcia umowy);

 • termin ważności oferty

 • podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta.

 • Oferta powinny być sporządzone w języku polskim.

 

• Niedopuszczalne jest aby cena netto oferty zawierała koszty opakowania, szkolenia, ubezpieczenia, cła, wyżywienia, zakwaterowania pracowników, koszty przejazdu, przelotów, dojazdów monterów oraz części zamienne.

• Przed upływem terminu składania ofert, oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę

 

10. Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

• Rozstrzygniecie postępowania ofertowego (tj. wybór oferenta) nastąpi po rozpatrzeniu ofert, w terminie do14 dni liczonych od daty stanowiącej termin składania ofert.

• Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej www.portalogloszen.arimr.gov.pl

• Firma EFARM zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert i bez podania przyczyny, oraz ewentualne rozpisanie ponownego postępowania ofertowego.

 

Obowiązek informacyjny RODO

• Osoby fizyczne, których dane osobowe zostaną ujawnione firmie EFARM Maciej Rosner w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania ofertowego czy też w zawiązku z zawarciem i wykonaniem umowy dostawy, prosimy o zapoznanie się z załączoną „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych Oferentów i Kontrahentów”.

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego udziela :

Łukasz Brzezicki

Adres e-mail: lukasz.brzezicki@ekofarm.pl

Tel: 609-046-619