Gozdnica 20-12-2019

Zakończenie postępowania bez wyboru żadnej z ofert

Gozdnica dnia 11.12.2019

EFARM MACIEJ ROSNER

ul. Iłowiańska 7

68-130 Gozdnica

tel: 609-046-619

 

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące sprzedaży, dostawy, montażu i uruchomienia kompletnej instalacji fotowoltaicznej 5kW

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

A) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie

 • kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy od 5kWp do 5,5kWp, w zależności od mocy sumarycznej zamontowanych paneli.

 • wykonanie dokumentacji po wykonawczej

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład oferty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego typu urządzeń. Instalacja fotowoltaiczna będzie zamontowana na dachu mroźni wysokiego składowania ( wysokość około 14 metrów, pomieszczenie nr 22 na załączniku nr1).

 

B) Wymagania technologiczne w zakresie mocy instalacji

 • panele fotowoltaiczne – o mocy minimalnej ok 270Wp każdy, o łącznej mocy znamionowej od 5kWp do 5,5kWp

 • Moduły fotowoltaiczne należy zamontować na konstrukcji dedykowanej do tego typu rozwiązań dla danego rodzaju i nośności dachu. Dopuszcza się konstrukcje aluminiowe, ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej. Moduły zamocować zgodnie z instrukcją montażu modułów oraz zgodnie z instrukcją montażu dedykowanego systemu montażowego.

 • Inwertera trójfazowego bez transformatorowego przekształcającego energię prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci.

 • skrzynki przyłączeniowej i systemu zabezpieczeń elektroenergetycznych od strony Ac (przeciwporażeniowe, przeciążeniowe i zwarciowe, przeciwprzepięciowe),

 • zabezpieczenia od strony DC (przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe),

 • okablowania i systemu połączeń,

 • system zdalnego monitoringu produkcji energii elektrycznej

 • uziemienia i instalacja ekwipotencjalna.

 • Wszystkie moduły fotowoltaiczne dostarczone Zamawiającemu powinny być wyprodukowane nie później niż na 12 miesięcy przed datą ich montażu.

 • Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów:

  - na wady ukryte modułów fotowoltaicznych min. 10 lat;

  - wymagana 25 letnia liniowa gwarancja na moc modułu - min. 83% mocy nominalnej po 25 latach, po pierwszym roku pracy min. 97% mocy nominalnej. Roczny spadek mocy nie większy niż 0,6%.

  - gwarancja na pozostałe urządzenia na co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego instalacji

 • Wszystkie wymogi, funkcjonalności i parametry traktujemy jako parametry minimum a nie ostateczne. Oferent może zaproponować rozwiązanie o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż wskazane w przedmiocie zamówienia.

 • Instalacja musi posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim

 

2. Miejsce i termin realizacji zadania/zamówienia

Miejscem realizacji zadania jest firma EFARM (adres w nagłówku). Termin realizacji zadania/zamówienia, tj. dostawy, określa się maksymalnie do 15.02.2020 r

 

 

 

 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu ofertowym udział mogą brać podmioty:

a) posiadające uprawnienie, wiedzę i doświadczenie do wykonywania działalności lub do czynności objętych przedmiotem zamówienia. W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

 • wykaz wykonanych dostaw odpowiadających swoim rodzajem ( wykazywane dostawy powinny być zbieżne z przedmiotem zamówienia w podstawowym zakresie lub charakterze tj. jak określono w pkt 1.A) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie) zawierający:

  - przedmiot,

  - daty wykonania

  - podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, gdy oferent wykaże się wykonaniem, co najmniej 3 ww. dostawami ( np. referencje) .

b) wobec których nie prowadzone jest postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;

c) zobowiążą się do realizacji zadania w terminie określonym w pkt. 2 niniejszego zapytania.

 

Pozytywna ocena spełniania warunków pkt b i c dokonywana będzie poprzez odnotowanie faktu, iż podmiot składający ofertę złożył oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania.

 

4. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparci o następujące kryteria:

 • cena oferty - 90 %

 • okres gwarancji wykonawcy – 5 %

 • czas usuwania awarii po zgłoszeniu – max. 5 %

 

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma największą ilość punktów przyznawanych w poszczególnych kryteriach zgodnie ze wzorem przedstawionym poniżej.

 

Opis sposobu przyznawania punktacji:

 

a) Ocena ofert dla kryterium "ceny oferty" będzie następowało wg wzoru:

cena netto oferty najtańszej (zł)

Liczba punktów za cenę oferty = --------------------------------------------------- x 100 pkt x 90%

cena netto oferty badanej (zł)

 

b) Ocena ofert dla kryterium "okres gwarancji" będzie następowała wg wzoru:

okres gwarancji badanej oferty

Liczba punktów za gwarancję = ------------------------------------------------------ x 100 pkt x 5%

najdłuższy okres gwarancji – 5 lat

 

Okres gwarancji wykonawcy powinien być podany w latach. Najdłuższy okres gwarancji to 5 lat. Oferty o okresie gwarancji dłuższym niż 5 lat, będą oceniane jako gwarancje 5 letnie. Minimalny okresu gwarancji 1 rok

 

c) Ocena ofert dla kryterium "czas usuwania awarii po zgłoszeniu " będzie następowała wg wzoru:

5 % - do 24 godzin

4 % - do 36 godzin

3 % - do 48 godzin

2 % - do 60 godzin

1 % - do 72 godzin

0 – powyżej 72 godzin

Maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać oferta, na którą składają się punkty uzyskane z oceny poszczególnych kryteriów wynosi 100 pkt tj.;

Suma punktów (max. 100 pkt) = Liczba punktów za cenę oferty (max. 90 pkt) + Liczba punktów za okres gwarancji wykonawcy (max. 5 pkt.) + czas usuwania awarii po zgłoszeniu ( max 5% czyli 5 pkt).

 

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że dwie oferty lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans - kryterium "cena oferty", kryterium „okres gwarancji” Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

 

 1. Informacje dodatkowe

- w przypadku ofert wystawionych w walucie obcej cena netto przeliczana będzie na polskie złote stosując do przeliczenia kurs sprzedaży danej waluty podany przez NBP z dnia wystawienia oferty.

- wyliczane liczby zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku.

- w przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska tą samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie oferent, który wskazał niższą cenę netto, a następnie ten, który wskazał dłuższy okres gwarancji (i dalej analogicznie: krótszy termin realizacji zamówienia). Jeśli jednocześnie dwóch lub więcej wykonawców złoży oferty o takiej samej cenie netto, zostaną oni wezwani do złożenia ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny.

 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć:

- osobiście w siedzibie firmy ul. Iłowiańska 7, 68-130 Gozdnica - wysłać pocztą lub kurierem na adres firmy (adres w nagłówku), lub

- drogę elektroniczną na wskazany adres email: lukasz.brzezicki@ekofarm.pl

w przypadku wersji elektronicznej, proszę o podanie imienia i nazwiska wystawcy zapytania ofertowego lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu, a w przypadku podmiotów, które nie są osobami fizycznymi – nazwy wystawcy;

 

Termin składania ofert upływa w dniu 19.12.2019 r. o godzinie 15.00 W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty lub kurierem, za termin złożenia oferty uznaje się termin dostarczenia przesyłki do siedziby Spółki.

 

Termin realizacji zamówienia 15.02.2020 r

 

7. Przesłanki odrzucenia oferty

Oferta podlegała będzie odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, lub

2) składający ofertę nie mogą być związane z firmą EFARM osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między firmą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy lub osobami wykonującymi w imieniu niej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 1. zostanie złożona w terminie niespełniającym warunków określonych w pkt. 6 niniejszego zapytania.

 

8.Nie ma możliwości składania ofert częściowych

 

9.Inwestor zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części wyposażenia linii nie większej niż 30% całości.

 

 1. Informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty

 

W odpowiedzi na dane zapytanie ofertowe, każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie ma możliwości składania ofert częściowych bądź ofert wariantowych (alternatywnych). Złożona oferta powinna zawierać:

 • Dane identyfikujące oferenta: pełną nazwę, adres siedziby , NIP, ( sporządzone na papierze firmowym, zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową), podpis osoby uprawnionej ( w przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta)

 • Datę sporządzenia dokumentu

 • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zamówieniu, wraz z informację dotyczącą typu/modelu oferowanego przedmiotu zamówienia

 • Wartość oferty netto (rozumiana jako cena netto kompletnego przedmiotu dostawy), brutto oraz wartość podatku VAT. Cena powinna zawierać rozbicie na wartość głównych elementów wchodzących w skład całej linii,

 • warunki płatności,

 • okres gwarancji i czas reakcji serwisu.

 • czas realizacji zamówienia (w tygodniach, liczony od dnia złożenia zamówienia lub zawarcia umowy);

 • termin ważności oferty

 • podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta.

 • Oferta powinny być sporządzone w języku polskim.

 

• Niedopuszczalne jest aby cena netto oferty zawierała koszty opakowania, szkolenia, ubezpieczenia, cła, wyżywienia, zakwaterowania pracowników, koszty przejazdu, przelotów, dojazdów monterów oraz części zamienne.

• Przed upływem terminu składania ofert, oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę

 

11. Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

• Rozstrzygniecie postępowania ofertowego (tj. wybór oferenta) nastąpi po rozpatrzeniu ofert, w terminie do14 dni liczonych od daty stanowiącej termin składania ofert.

• Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej www.portalogloszen.arimr.gov.pl

• Firma EFARM zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert i bez podania przyczyny, oraz ewentualne rozpisanie ponownego postępowania ofertowego.

 

Obowiązek informacyjny RODO

• Osoby fizyczne, których dane osobowe zostaną ujawnione firmie EFARM Maciej Rosner w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania ofertowego czy też w zawiązku z zawarciem i wykonaniem umowy dostawy, prosimy o zapoznanie się z załączoną „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych Oferentów i Kontrahentów”.

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego udziela :

Łukasz Brzezicki

Adres e-mail: lukasz.brzezicki@ekofarm.pl

Tel: 609-046-619