Gozdnica dnia 20.12.2019

W związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym na udzielenie zamówienia na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie INSTALACJA CHŁODNICZA CZĘŚĆ A - UKŁAD CHŁODZENIA DO MROŹNI SKŁADOWEJ prowadzonym zgodnie z zasadami konkurencyjność, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę:


TECHCOOL SP Z O.O. Z SIEDZIBĄ UL. GOSTYŃSKA 11, 63-820 PIASKI
NIP 6961837966
Łączna suma przyznanych punktów : 95 PKT

Nazwy i adresy dostawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w zapytaniu ofertowym:
1. EUROSERVICE SP Z O.O. UL. SULECHOWSKA 6/1, 65-119 ZIELONA GÓRA
NIP 9731020849
Łączna suma przyznanych punktów : 78 PKT
2. KLIMATECH HUBERT WOLNY UL. NOWE WROTA 7, 63-800 GOSTYŃ
NIP 6961706543
Łączna suma przyznanych punktów : 75 PKT

Oferta firmy TECHCOOL SP Z O.O. Z SIEDZIBĄ UL. GOSTYŃSKA 11, 63-820 PIASKI jest prawidłowa pod kątem formalnym i najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu ofertowym. Dostawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu.

Gozdnica dnia 09.12.2019

EFARM MACIEJ ROSNER

Ul. Iłowiańska 7

68-130 Gozdnica

Tel.: 609-046-619

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Układ chłodzenia do mroźni składowej

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 2. Parametry układu:

- 2 układy kaskadowe R134/Co2 z bezpośrednim odparowaniem

- Moc chłodnicza jednego układu: 50 kW

- Łączna moc chłodnicza zestawu dwóch agregatów: 100 kW

- Każdy z agregatów pracuje w oddzielnym układzie czynnika z jednym osobnym parownikiem.

- Odszranianie parowników ciepłym glikolem, odzyskującym ciepło z pracujących agregatów.

- Automatyka optymalizująca pracę układu czyli np. praca (naprzemienna) jednej sprężarki w agregacie w przypadku mniejszego zapotrzebowania na moc chłodniczą.

- Każdy z dwóch agregatów ma oddzielny skraplacz dobrany do:

mocy agregatu, temperatury skraplania i temperatury otoczenia.

- Parownik nie dłuższy niż 5 m.

- Moc chłodnicza liczona przy parametrach:

temperatura odparowania -30 st C

temperatura w komorze: -25st C

temperatura skraplania +50 st C.

temperatura otoczenia +40 st C

- Czynnik chłodniczy poniżej 2500 GWP

- Każdy z agregatów wyposażony w odzysk ciepła zarówno wysoko jak i nisko temperaturowego.

- Hydraulika odzysku nie wchodzi w skład oferty.

 • Wymiary komory mroźni:

- wysokość 12,2 m x szerokość 12,19 x długość 12,39m

- posadzka ocieplona

- ściana i sufit , płyta PIR200

Instalacja układu chłodzenia musi spełniać powyższe parametry techniczne. Przedmiotem oferty może być wyłącznie urządzenie fabrycznie nowe.

 

2. Miejsce i termin realizacji zadania/zamówienia

Miejscem realizacji zadania jest firma EFARM (adres w nagłówku). Termin realizacji zadania/zamówienia, tj. dostawy, określa się maksymalnie do 15.02.2020 r.

 

3. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu ofertowym udział mogą brać podmioty:

a) których obowiązuje umowa z jednostką notyfikowaną zdolną przeprowadzić ocenę zgodności instalacji, celem odbioru jej przez UDT,

b) posiadające uprawnienie, wiedzę i doświadczenie do wykonywania działalności lub do czynności objętych przedmiotem zamówienia. W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: - wykaz wykonanych dostaw odpowiadających swoim rodzajem( wykazywane dostawy powinny być zbieżne z przedmiotem zamówienia w podstawowym zakresie lub charakterze tj. jak określono w pkt 1.A) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie) zawierający przedmiot, daty wykonania i podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Zamawiający uzna za spełniony warunek doświadczenia, gdy oferent wykaże się wykonaniem, co najmniej 3 ww. dostawami ( np. referencje) .

c) wobec których nie prowadzone jest postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;

d) zobowiążą się do realizacji zadania w terminie określonym w pkt. 2 niniejszego zapytania.

Pozytywna ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie poprzez odnotowanie faktu, iż podmiot składający ofertę złożył oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

 

4. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparci o następujące kryteria:

- cena oferty - 90 %

- okres gwarancji – 10 %

 

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma największą ilość punktów przyznawanych w poszczególnych kryteriach zgodnie ze wzorem przedstawionym poniżej.

 

Opis sposobu przyznawania punktacji:

 

a) Ocena ofert dla kryterium "ceny oferty" będzie następowało wg wzoru:

cena brutto oferty najtańszej (zł)

Liczba punktów za cenę oferty = --------------------------------------------------- x 100 pkt x 90%

cena brutto oferty badanej (zł)

 

b) Ocena ofert dla kryterium "okres gwarancji" będzie następowała wg wzoru:

okres gwarancji badanej oferty

Liczba punktów za gwarancję = ------------------------------------------------------ x 100 pkt x 10%

najdłuższy okres gwarancji ze złożonych ofert

 

Okres gwarancji powinien być podany w miesiącach. Najdłuższy okres gwarancji to 24 miesięcy. Oferty o okresie gwarancji dłuższym niż 24 miesięcy, będą oceniane jako gwarancje 24 miesięczne. Minimalnego okresu gwarancji nie określono.

 

 

Maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać oferta, na którą składają się punkty uzyskane z oceny poszczególnych kryteriów wynosi 100 pkt tj.;

Suma punktów (max. 100 pkt) = Liczba punktów za cenę oferty (max. 90 pkt) + Liczba punktów za okres gwarancji (max. 10 pkt.)

 

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że dwie oferty lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans - kryterium "cena oferty", kryterium „okres gwarancji” Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

 

5. Informacje dodatkowe

- W przypadku ofert wystawionych w walucie obcej cena netto przeliczana będzie na polskie złote stosując do przeliczenia kurs sprzedaży danej waluty podany przez NBP z dnia wystawienia oferty.

- Wyliczane liczby zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku.

- W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska tą samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie oferent, który wskazał niższą cenę netto, a następnie ten, który wskazał dłuższy okres gwarancji (i dalej analogicznie: krótszy termin realizacji zamówienia). Jeśli jednocześnie dwóch lub więcej wykonawców złoży oferty o takiej samej cenie netto, zostaną oni wezwani do złożenia ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny.

 

 

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć:

- osobiście w siedzibie firmy ul. Iłowiańska 7, 68-130 Gozdnica - wysłać pocztą lub kurierem na adres firmy (adres w nagłówku), lub

- drogę elektroniczną na wskazany adres e mail: lukasz.brzezicki@ekofarm.pl

w przypadku wersji elektronicznej, proszę o podanie imienia i nazwiska wystawcy zapytania ofertowego lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu, a w przypadku podmiotów, które nie są osobami fizycznymi – nazwy wystawcy;

 

Termin składania ofert upływa w dniu 17.12.2019 r. o godzinie 15.00. W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty lub kurierem, za termin złożenia oferty uznaje się termin dostarczenia przesyłki do siedziby Spółki.

 

Termin realizacji zamówienia 15.02.2020 r

 

 

7. Przesłanki odrzucenia oferty

Oferta podlegała będzie odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, lub

2) składający ofertę nie mogą być związane z firmą EFARM osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między firmą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy lub osobami wykonującymi w imieniu niej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

3) zostanie złożona w terminie niespełniającym warunków określonych w pkt. 6 niniejszego zapytania.

 

8. Nie ma możliwości składania ofert częściowych

 

9. Informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty

 

W odpowiedzi na dane zapytanie ofertowe, każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie ma możliwości składania ofert częściowych bądź ofert wariantowych (alternatywnych). Złożona oferta powinna zawierać:

 • Dane identyfikujące oferenta: pełną nazwę, adres siedziby , NIP, ( sporządzone na papierze firmowym, zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową), podpis osoby uprawnionej ( w przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta)

 • Datę sporządzenia dokumentu

 • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zamówieniu, wraz z informację dotyczącą typu/modelu oferowanego przedmiotu zamówienia

 • Wartość oferty netto (rozumiana jako cena netto kompletnego przedmiotu dostawy), brutto oraz wartość podatku VAT.

 • warunki płatności,

 • okres gwarancji i czas reakcji serwisu.

 • czas realizacji zamówienia (w tygodniach, liczony od dnia złożenia zamówienia lub zawarcia umowy);

 • termin ważności oferty

 • podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta.

 • Oferta powinny być sporządzone w języku polskim.

 

• Niedopuszczalne jest aby cena netto oferty zawierała koszty opakowania, szkolenia, ubezpieczenia, cła, wyżywienia, zakwaterowania pracowników, koszty przejazdu, przelotów, dojazdów monterów oraz części zamienne.

• Przed upływem terminu składania ofert, oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę

 

10. Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

• Rozstrzygniecie postępowania ofertowego (tj. wybór oferenta) nastąpi po rozpatrzeniu ofert, w terminie do14 dni liczonych od daty stanowiącej termin składania ofert.

• Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej www.portalogloszen.arimr.gov.pl

• Firma EFARM zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert i bez podania przyczyny, oraz ewentualne rozpisanie ponownego postępowania ofertowego.

 

Obowiązek informacyjny RODO

• Osoby fizyczne, których dane osobowe zostaną ujawnione firmie EFARM Maciej Rosner w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania ofertowego czy też w zawiązku z zawarciem i wykonaniem umowy dostawy, prosimy o zapoznanie się z załączoną „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych Oferentów i Kontrahentów”.

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego udziela :

Łukasz Brzezicki

Adres e-mail: lukasz.brzezicki@ekofarm.pl

Tel: 609046619