Gozdnica dnia 10.05.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozbudowę, nadbudowę, dobudowę, przebudowę Zakładu Przetwórstwa Drobiu składającego się z:

- rozbudowa zakładu część A,

- rozbudowa zakładu część B,

- budowa wiaty na stałe odpady,

  wybrana została oferta PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE BZM WARMEX SP. Z O.O.  UL. WOŁOSK 18, 02-675 Warszawa, która uzyskala maksymalna liczbą punktów 100 % oraz złożyła stosowne oświadczenia wg wzorów stanowiących zalącznik nr I i II do zapytania ofertowego.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gozdnica dnia 15.04.2019

EFARM MACIEJ ROSNER

Ul. Iłowiańska 7

68-130 Gozdnica

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Proszę o przedstawienie ofert na:

ROZBUDOWĘ  ZAKŁADU  PRZETWÓRSTWA DROBIU

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Rozbudowa, nadbudowa, dobudowa, przebudowa ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA DROBIU składającego się z:

 1. Rozbudowa zakładu część A
 2. Rozbudowa zakładu część B
 3. Budowa wiaty na stałe odpady

Zakres całości robót budowlanych związanych z rozbudową zakładu określa przedmiar robót stanowiących załącznik do ogłoszenia, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbiór robót budowlanych. Przedmiar robót stanowi załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na portalu ARIMR. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

2. Miejsce i termin realizacji zadania/zamówienia

Miejscem realizacji zadania jest firma EFARM Maciej Rosner ul. Iłowiańska 7, 68-130 Gozdnica

Termin realizacji zadania/zamówienia określa się maksymalnie do 30-11-2019 r

3. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu ofertowym mogą brać udział podmioty:

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, druk oświadczenia w załączeniu załącznik nr 2

b) posiadające uprawnienie do wykonywania działalności lub do czynności objętych przedmiotem zamówienia,

c) wobec których nie prowadzone jest postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;

d) zobowiążą się do realizacji zadania w terminie określonym w pkt. 2 niniejszego zapytania.

Pozytywna ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie poprzez odnotowanie faktu, iż podmiot składający ofertę złożył oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i II do niniejszego zapytania.

4. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

- wartość oferty - 90 %

- okres gwarancji  – 10 %

 

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma największą ilość punktów przyznawanych w poszczególnych kryteriach zgodnie ze wzorem przedstawionym poniżej.

Opis sposobu przyznawania punktacji:

a) Ocena ofert dla kryterium "ceny oferty" będzie następowało wg wzoru:

cena brutto oferty najtańszej (zł)

Liczba punktów za cenę oferty = --------------------------------------------------- x 100 pkt x 90%

cena brutto oferty badanej (zł)

b) Ocena ofert dla kryterium "okres gwarancji" będzie następowała wg wzoru:

okres gwarancji badanej oferty

Liczba punktów za gwarancję = ------------------------------------------------------ x 100 pkt x 10%

najdłuższy okres gwarancji ze złożonych ofert

Okres gwarancji powinien być podany w latach. Najdłuższy okres gwarancji to10 lat. Oferty o okresie gwarancji dłuższym niż 10 lat, będą oceniane jako gwarancje 10 letnie. Minimalnego okresu gwarancji nie określono.

Maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać oferta, na którą składają się punkty uzyskane z oceny poszczególnych kryteriów wynosi 100 pkt tj.;

Suma punktów (max. 100 pkt) = Liczba punktów za cenę oferty (max. 90 pkt) + Liczba punktów za okres gwarancji (max. 10 pkt.)

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że dwie oferty lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans - kryterium "cena oferty", kryterium „okres gwarancji” Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

 

5. Informacje dodatkowe

- W przypadku ofert wystawionych w walucie obcej cena netto przeliczana będzie na polskie złote stosując do przeliczenia kurs sprzedaży danej waluty podany przez NBP z dnia wystawienia oferty.

-  Wyliczane liczby zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku.

 - W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska tą samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie oferent, który wskazał niższą cenę netto, a następnie ten, który wskazał dłuższy okres gwarancji (i dalej analogicznie: krótszy termin realizacji zamówienia). Jeśli jednocześnie dwóch lub więcej wykonawców złoży oferty o takiej samej cenie netto, zostaną oni wezwani do złożenia ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny.

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć:

- osobiście w siedzibie firmy ul. Iłowiańska 7, 68-130 Gozdnica - wysłać pocztą lub kurierem na adres firmy (adres w nagłówku), lub

- drogę elektroniczną na wskazany adres email:  maciej.rosner@ekofarm.pl

w przypadku wersji elektronicznej, proszę o podanie imienia i nazwiska wystawcy zapytania ofertowego lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu, a w przypadku podmiotów, które nie są osobami fizycznymi – nazwy wystawcy;

 

Termin składania ofert 14 dni od dnia udostępnienia  zapytania ofertowego , upływa w dniu 30.04.2019 r. o godzinie 15.00. W przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty lub kurierem, za termin złożenia oferty uznaje się termin dostarczenia przesyłki do siedziby Spółki.

Termin realizacji zamówienia do 30.11.2019 r

7. Przesłanki odrzucenia oferty

Oferta podlegała będzie odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie  odpowiada treści zapytania ofertowego, lub

2) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy określonych w zapytaniu ofertowym lub

3) składający ofertę nie mogą być związane z firmą EFARM Maciej Rosner osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między firmą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy lub osobami wykonującymi w imieniu niej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

3) zostanie złożona w terminie niespełniającym warunków określonych w pkt. 6 niniejszego zapytania.

8. Nie ma możliwości składania ofert częściowych

9. Informacje dotyczące sposobu przygotowania oferty

 W odpowiedzi na dane zapytanie ofertowe, każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie ma możliwości składania ofert częściowych bądź ofert wariantowych (alternatywnych).  Złożona oferta powinna zawierać:

 • Dane identyfikujące oferenta: pełną nazwę, adres siedziby , NIP, ( sporządzone na papierze firmowym, zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową), podpis osoby uprawnionej ( w przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta)
 •  Datę sporządzenia dokumentu
 • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zamówieniu, wraz z informację dotyczącą typu/modelu oferowanego przedmiotu zamówienia
 • Wartość oferty  netto (rozumiana jako cena netto kompletnego przedmiotu dostawy), brutto oraz wartość podatku VAT.
 • warunki płatności,
 • okres gwarancji i czas reakcji serwisu.
 • czas realizacji zamówienia (w tygodniach, liczony od dnia złożenia zamówienia lub zawarcia umowy);
 • termin ważności oferty
 • podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta.
 • Oferta powinny być sporządzone w języku polskim.

• Niedopuszczalne jest aby cena netto oferty zawierała koszty opakowania, szkolenia, ubezpieczenia, cła, wyżywienia, zakwaterowania pracowników, koszty przejazdu, przelotów, dojazdów monterów oraz części zamienne.

• Przed upływem terminu składania ofert, oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę

10. Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

• Rozstrzygniecie postępowania ofertowego (tj. wybór oferenta) nastąpi po rozpatrzeniu ofert, w terminie do 30 dni liczonych od daty stanowiącej termin składania ofert.

 • Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej www.portalogloszen.arimr.gov.pl

• Firma EFARM zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert i bez podania przyczyny, oraz ewentualne rozpisanie ponownego postępowania ofertowego.

 

Obowiązek informacyjny RODO

• Osoby fizyczne, których dane osobowe zostaną ujawnione firmie EFARM Maciej Rosner w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania ofertowego czy też w zawiązku z zawarciem i wykonaniem umowy dostawy, prosimy o zapoznanie się z załączoną „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych Oferentów i Kontrahentów”.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego udziela :

Maciej Rosner, e-mail: maciej.rosner@ekofarm.pl , tel.: + 48 602 763 020

Ewa Piotrowiak, e-mail: ewa.piotrowiak@ekofarm.pl, tel.: +48 698 193 125

Dokumentacja projektowa dostępna jest do wglądu i skopiowania (fotografia), po wcześniejszym zaanonsowaniu, w siedzibie firmy Efarm Maciej Rosner ul. Iłowiańska 7, 68-130 Gozdnica od pon. do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.